راهنما

از دانشنامه دخانیات ایران
نسخهٔ تاریخ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۱۲ توسط 2062940211 (بحث | مشارکت‌ها)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

تعيين ميزان خسارت نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita) در برخي ارقام تجاري توتون در شرایط گلدانی(مجله آفات و بیماریهای گیاهی تابستان 1391) Determination of damage of root knot nematode (Meloidogyne incognita) on some of tobacco commerical cultivars in pot condition.

سيد افشين سجادي ، سید عباس حسینی نژاد و هدي عاصمي1 
                   مركز تحقيقات و آموزش تير تاش

چكيده نماتدهاي مولد غده ريشه (Meloidogyne spp.) يكي از مهمترين نماتدهاي بيماريزاي توتون در تمام مناطق کشت توتون می باشند. در اين تحقيق، به منظور تعیین ميزان خسارت ن‍‍ژاد دو گونه نماتد مولد غده ريشهMeloidogyne incognita آزمایشی به صورت فاکتوریل با بکارگیری دو عامل، با شش سطح جمعيت هاي 0، 1، 3، 5، 7 و 9 تخم و لارو سن دو نماتد به هر گرم خاك گلدان و ارقام تجاري توتون (كوكر 347، بارلي 21 و کا 326) در قالب طرح کاملا تصادفی با 18 تیمار در 4 تكرار در سال 1388 در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش بررسي شد. بعد از 4 چین برداشت، ارزیابی از ریشه ها و استخراج و شمارش نماتد از خاک و ریشه انجام شد و صفات نمره گال، ضريب توليد مثل، تعداد نماتد، وزن خشک و تر برگ، ارتفاع بوته، وزن ريشه، درآمد ناخالص و متوسط قیمت توتون محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار MSTAT-C انجام شد. نتايج نشان داد كه با افزايش جمعيت، رشد گياه كاهش بيشتري يافته و حداكثر كاهش در جمعيت 9 نماتد در هر گرم خاك مشاهده گرديد. آستانه خسارت نماتد برای هر سه رقم جمعیت 3 نماتد در هر گرم خاک تعیین شد. حداکثر میزان ضریب تولید مثلی نماتد (Rf) به میزان 83/69 برای جمعیت اولیه 5 نماتد در هر گرم خاک بود. حداکثر خسارت، برای جمعیت 9 نماتد در هر گرم خاک برای ارقام کوکر 347، بارلی 21 و کا 326 به میزان 84، 80 و 73 درصد بود. واژه های کلیدی: خسارت، نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita)، توتون. Determination of damage of root knot nematode (Meloidogyne incognita) on some of tobacco commerical cultivars in pot condition. Sajjadi,A1., Hosseininejad,A.2, Assemi, H1. 1-Tirtash Reaserch and Education Center.(Behshahr)(Sajjadi_a@yahoo.com) 2-Plant Pest & Diseases Reaserch Institute of Iran.

Abstract: Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are one of the important parasitic nematodes of tobacco in almost all tobacco-growing areas. Determination of damage of Meloidogyne incognita (Kofoid and White, 1919) Chitwood, 1949(race-2) on some of tobacco commerical cultivars, this study was carried out in facturial with two factors including: six inoculum levels namely 0, 1, 3, 5, 7, 9 eggs and second stage juveniles(J2) per gram of pot soil under artificial inoculations and some of tobacco commerical cultivars (Coker 347, Burely 21, K326) based on completely randomized design (CRD) with 18 treatments and four replication in Tirtash Reaserch and Education Center in 2009 year. After 4 time harvesting, nematodes were extracted from soil and root, The number of nematodes were counted in roots and soil. Gall index, reproduction factors (Rf), the growth factors, fresh and dry weight of leaves, height of plant, fresh and dry weight of roots, income and average Price per kilogram were measured. The givendata were analyzed with MSTAT-C program. The results showed that, there was a progressive decrease in plant growth as the inoculum levels of the nematode increased nine nematodes per gram soil, reduction maximum in growth parameters of all tested tobacco cultivars. Damage of root knot nematode (Meloidogyne incognita) on some of tobacco commerical cultivars was Determined 3 eggs and second stage juveniles (J2) per gram of pot soil. The maximum nematode reproduction factors (Rf) was 69/83 at an initial population density of 5 eggs and second stage juveniles (J2) per gram of pot soil. Maximum damage of 84%, 80% and 73% were obtained for Coker 347, Burley 21 and K326, respectively. Key Words: damage, Root knot nematodes, Meloidogyne incognita, tobacco

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار